Hledáme kandidáta na pozici ředitele
 

POŽADAVKY

 

 

 

ISO

Co Vám nabídneme:
• obchod s rostlinnými komoditami
• výroba krmných směsí
• prodej nafty
• dodávky chemie,hnojiv a osiv
• nákladní doprava
• opravy motorových vozidel

 Agrovýkup, a.s. hledá:  "Kandidáta na pozici ředitele"

 

 

Představenstvo společnosti Agrovýkup, a.s., Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Agrovýkupu, a.s., jehož úkolem bude koordinace činností spojené s řízením firmy.

 

 

 

Požadavky na uchazeče:

 

 •  SŠ nebo VŠ vzdělání nejlépe ekonomického nebo zemědělského zaměření,

 •  praxe minimálně 5 let ve vrcholovém managementu,

 •  znalost organizace, financování a řízení výrobně obchodní společnosti,

 •  aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) výhodou,

 •  orientace v právních předpisech týkajících se výrobního a obchodnímu programu společnosti,

 •  manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita,

 •  občanská a morální bezúhonnost,

 •  řidičské oprávnění skupiny B,

 •  znalost práce na PC.

   

  Náležitosti přihlášky a dokladů:

  Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,

 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a emailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

  K přihlášce je nutno doložit:

 

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosaženém vzdělání, o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • kopie osvědčení o získání odborných specializací nebo manažerského vzdělání,

 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení,

 • motivační dopis (motivace k výkonu funkce ředitele a.s.)

   

  Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele od 01.12.2020 nebo dle dohody, pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou, ošetřeno manažerskou smlouvou. Místo výkonu práce Moravské Budějovice.

  Více informací o společnosti na www.agrovykup.cz.

  Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 31.8.2020 na adresu: Agrovýkup, a.s. Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení – ředitel Agrovýkup, a.s.“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

  Výběrové řízení proběhne v září 2020, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise.

  Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

  Kontaktní osoba: Ing. Jan Macálka, tel: 602133599, email: macalka@zddesov.cz

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

   

  V Moravských Budějovicích dne 26.6.2020

   

  Ing. Jan Macálka

  předseda představenstva

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PROHLÁŠENÍ

  Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) pro účely personálního výběrového řízení

   

  Já, níže podepsaný/á………………………..…………, nar. …………………….……………, trvale bytem …………….………………….., souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté v rámci vyhlášeného výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitele Agrovýkupu, a.s., byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona zpracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám, za účelem výše uvedeného výběrového řízení. Souhlasím s tím, aby Agrovýkup, a.s. zpracovával mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání výše uvedeného výběrového řízení. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem, je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. Beru na vědomí, že po ukončení výběrového řízení budou moje osobní doklady skartovány.

  V ………………… dne…………..

   

  …………………………………………...

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.